Information for libraries

  • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Metodické informace

Metodické informace

Aktuálně platné metodické dokumenty

V roce 2018 byl v rámci podprogramu VISK 1 realizován "Pilotní projekt zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat". Cílem projektu bylo zvýšit vzdělávací a informační potenciál "České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy" (TDKIV) prostřednictvím propojených dat a zpřesnit vzájemné vztahy mezi hesly v databázi, dále rozšířit možnosti využití dat z TDKIV v knihovnicko-informačním prostoru i mimo něj a usnadnit orientaci v databázi, a to jak pro uživatele, tak pro odborníky, kteří se podílejí na zpracování nových hesel. Hlavním výstupem je "Metodika pro zpřesňování vztahů mezi hesly v databázi TDKIV a zpřístupňování údajů v systému Wikidata". Na přípravě podkladů pro metodiku spolupracovali odborníci z Národní knihovny ČR i z dalších institucí včetně vysokoškolských pracovišť. Dílčí aspekty řešení projektu byly konzultovány se spolkem Wikimedia Česká republika. Aktuální přehled položek z Wikidat, které obsahují propojení na odpovídající heslo z terminologické databáze, je k dispozici prostřednictvím odkazu http://tinyurl.com/ybzmyukd.

Neplatné metodické dokumenty

 

Pomocné tabulky zdrojů

Jedná se o přehledy zdrojů, které byly využity při zpracování hesel a nenacházejí se v databázi KKL.

 

Problematika slovních spojení s adjektivem „knihovní“ nebo „knihovnický“

Adjektivum „knihovní“ je odvozeno od substantiva „knihovna“, adjektivum „knihovnický“ je odvozeno od substantiva „knihovník“, tudíž pokud se slovní spojení týká knihovny, mělo by se užít adjektivum „knihovní“, a pokud se spojení týká knihovníka/knihovníků, příp. knihovnictví, mělo by být použito adjektivum „knihovnický“. Avšak v některých případech je přesnější vyjádřit daný pojem formou přívlastku neshodného nebo opisem (např. „statistiky knihoven“ či „statistické údaje o činnosti knihoven“ místo „knihovní statistiky“).

 

Níže je uvedeno několik příkladů. Výrazy v závorce jsou méně preferované než výrazy před závorkou/bez závorky.

Knihovní
Knihovní fond, knihovní jednotka, knihovní katalog, knihovní systém (knihovnický systém – nespr.), automatizovaný knihovní systém (automatizovaný knihovnický systém – nespr.), knihovní procesy (knihovnické procesy – nevh.), automatizace knihoven (automatizace knihovních procesů; automatizace knihovnických procesů – nespr.), knihovní služby (služby knihoven; knihovnické služby – nespr.), knihovní budova, knihovní sklad, knihovní depozitář, knihovní regál, knihovní nábytek, zařízení a vybavení knihoven (knihovní zařízení a vybavení – zř.), knihovní technika (např. počítače či tiskárny) vs. knihovnická technika – viz níže, síť knihoven (knihovní síť), knihovní řád, knihovní zákon (knihovnický zákon – zast., nespr.), konsorcium knihoven (knihovní konsorcium), knihovní spolek (pokud jsou jeho členy pouze knihovny, nikoli knihovníci, je to méně časté než knihovnický spolek), praxe knihoven (knihovní praxe) vs. knihovnická praxe – viz níže, statistika knihoven (knihovní statistika – zř., knihovnická statistika – nespr.) vs. knihovnická statistika – viz níže, akce knihoven (knihovní akce) vs. knihovnické akce - viz níže, knihovní rada (avšak Ústřední knihovnická rada ČR)

Knihovnický
Knihovnické vzdělávání, knihovnické vzdělání, knihovnický kurz, knihovnická konference, knihovnická škola, knihovnické zkoušky (pro získání kvalifikace knihovníka), knihovnický spolek, knihovnický svaz, knihovnické sdružení, knihovnická asociace, knihovnický časopis, veřejné knihovnické a informační služby (pojem se užívá, pokud je citován knihovní zákon), knihovnická práce, knihovnická praxe (např. dlouholetá praxe knihovníka nebo praxe v oboru knihovnictví) vs. knihovní praxe – viz výše, knihovnická technika (hist.; ve smyslu "technickoorganizační stránky knihovnické práce" nebo "technických prostředků knihovnické práce" 1 ) vs. knihovní technika – viz výše, knihovnická etika, knihovnické standardy, knihovnická statistika (statistika v oboru knihovnictví) vs. knihovní statistika – viz výše, knihovnické akce (ve smyslu akcí pořádaných pro knihovníky nebo akcí v oboru knihovnictví) vs. knihovní akce – viz výše, knihovnický referent (hist.), knihovnický instruktor (hist.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 VODIČKOVÁ, Hana a Jiří CEJPEK. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický. 1. vyd. Praha: SPN, 1965, s. 102. 119, [1] s. Edice Ústř. vědecko-met. kabinetu knihovnictví. Publikace státních věd. knihoven.

26.08.2022
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Archivní verze portálu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR