Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Databáze zkratek KZK

Databáze zkratek KZK

Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory

Vstup do databáze KZK

Databáze KZK (Zkratky pro knihovnictví a informační obory, zkráceně též Knihovnické zkratky) obsahuje přes 5500 zpracovaných hesel – zkratek, zkratkových slov a akronymů (dále jen zkratky) s jejich rozpisy, překlady, výklady a dalšími informacemi o jevech vyjadřovaných příslušnými zkratkami. Hesla se týkají především knihovnictví, informační vědy a příbuzných disciplín, ale také dalších oborů, s nimiž se pracovníci knihoven mohou při každodenní práci setkat (pedagogika, autorské právo, management, Evropská unie…).

Databáze KZK je jednou ze dvou slovníkových databází vytvářených v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR (kromě KZK se jedná o terminologickou databázi TDKIV). Databáze KZK se zpracovává již od konce 80. let 20. století, původně jako interní pomůcka pro práci na překladech cizojazyčných odborných textů i pro katalogizaci přírůstků Knihovny knihovnické literatury (KKL) Knihovnického institutu, a to na základě excerpce a zpracování článků především ze zahraničních odborných periodik, sborníků, popř. cestovních zpráv atd. Postupně jsou do databáze ukládány i zkratky z českého odborného prostředí. Prvotní manuální kartotéka byla na počátku 90. let přenesena do elektronické databáze, nadále doplňována, posléze zveřejněna a zpřístupněna online.

Vyhledávání v bázi KZK: základní vyhledávání, prohlížení rejstříků, vyhledávání pomocí jazyka CCL a vyhledávání ve více databázích současně (tj. v KZK a TDKIV).

Struktura hesla (jednotlivá pole záznamu v databázi):

 • Zkratka
 • Rozpis zkratky v originálním znění
 • Překlad rozpisu či výklad
 • Rok vzniku, popř. léta trvání daného jevu
 • Odkazy (míněno odkazy na související zkratky v databázi, pro uživatele označeno „Viz též“)
 • Země (popř. místo) původu nebo sídla
 • Jazyk (uvádí se v případě nezbytnosti odlišit zkratky, které mají v několika jazycích identických podobu – viz např. MDT, resp. analog této zkratky UDK, což je ekvivalent pro ruštinu, bulharštinu a němčinu)
 • Instituce (je-li „původcem“ zkratky, podílí se např. na nějakém programu či projektu, jehož název je vyjádřen zkratkou atd.)
 • Webová adresa/adresy
 • Poznámka/poznámky
 • Citace tištěných zdrojů (citace dokumentů v záznamech jsou většinou stručné a nejsou sjednoceny podle pravidel popisu); je-li v tomto poli (pro uživatele označeno jako „Zdroj“) uvedena signatura (např.: Sign. K 31.660), jde o signaturu dokumentu z fondu Knihovny knihovnické literatury (KKL)
 • Zkratka v azbuce
 • Rozpis v azbuce

Poznámka k polím Zkratka v azbuce a Rozpis v azbuce: zkratky psané v originále cyrilicí jsou v poli Zkratka a v poli Rozpis zkratky v originálním znění transkribovány foneticky, podle zvyklostí přepisu cyrilské abecedy v českém prostředí, tedy tak, aby byla zřejmá výslovnost zkratky nebo rozpisu. Pole Zkratka v azbuce a Rozpis v azbuce jsou v tomto případě vhodným doplněním hesla o originální podobu zkratek a rozpisů pocházejících z nelatinského prostředí. Systém databáze dnes také umožňuje uplatnit cyrilici např. i v poli Poznámka – lze tak uvádět citace vysvětlujících či doplňujících textů z originálních zdrojů psaných azbukou.

Při používání databáze KZK je třeba mít na paměti, že hesla mohou vznikat a být ukládána s využitím jen několika polí (Zkratka, Rozpis, Překlad; Zkratka, Země původu, Poznámka…) a další pole se pak doplňují postupně – neboli rozsah záznamů je různý podle toho, jak jsou získávány další údaje o entitách, které jsou zkratkami vyjádřeny. Výsledek vyhledávání proto nemusí vždy být „vyčerpávajícím“ přehledem k danému tématu. Databáze však může být dobrou orientační pomůckou a východiskem pro další zjišťování.

Citace dokumentů v záznamech jsou velmi stručné a nejsou sjednoceny. Je-li v poli Zdroj uvedena signatura (např.: Sign. K 31.660), jde o signaturu dokumentu z fondu KKL (Knihovny knihovnické literatury).

Citace hesel a databáze:
Doporučený způsob citování jednotlivých hesel najdete přímo v záznamu každého hesla.

Doporučený způsob citování KZK (jako celku):
KZK: Databáze zkratek pro knihovnictví a informační obory (KZK) [online databáze]. Praha : Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2015-01-01]. Dostupné z WWW: https://aleph.nkp.cz/cze/kzk.

Od konce listopadu 2023 je databáze dostupná v podobě otevřených dat (viz i stránky věnované otevřeným datům v češtině a angličtině).

Využít můžete také popis struktury databáze v podobě tabulky.

Správce databáze a kontaktní osoba: PhDr. Anna Machová

Národní knihovna ČR – Knihovnický institut

Klementinum 190

110 00 Praha 1

PhDr. Anna Machová

Tel. č.: 221 663 342, 731 612 426

E-mail: anna.machova@nkp.cz

05.02.2024
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Archivní verze portálu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR