Information for libraries

 • na webu

Nacházíte se zde: Úvod Vzdelavani Terminologický seminář 2019

Terminologický seminář 2019

4. dubna 2019 od 10 h do cca 16 h

Národní knihovna ČR

Zasedací místnost č. 136 (1. patro)

Klementinum 190, Praha 1

 

Seminář je věnován terminologii v oblasti knihovnictví a informační vědy a v příbuzných oborech a představení novinek v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Seminář pořádá Knihovnický institut Národní knihovny ČR.

 

Účast na semináři je zdarma.

 

Kontaktní osoba:

Bc. Jaroslava Citová, DiS.

E-mail: jaroslava.citova@nkp.cz

Tel.: 221 663 343

 

Program:

 • 10:00 h - Zahájení, úvodní slovo

 

Bc. Jaroslava Citová, DiS.

Pracuje v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR. Je správcem České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV), webového portálu TDKIV a jedním ze správců elektronické konference Terminologie. Zabývá se terminologickou a terminografickou prací v oboru knihovnictví a informační věda, dále se věnuje katalogizaci oborových zdrojů, poskytuje výpůjční a informační služby v Knihovně knihovnické literatury.

 

Anotace příspěvku:

V příspěvku budou představeny novinky a stěžejní terminologické problémy související s terminologickou databází TDKIV .

 

 • Výsledky Pilotního projektu zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat - prezentace

PhDr. Linda Jansová, Ph.D.

Pracuje v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR; je také členkou redakční rady TDKIV. Od roku 2017 je šéfredaktorkou Bulletinu SKIP. Již přes deset let je aktivní členkou české komunity kolem svobodného knihovního softwaru Evergreen a podílí se na jeho zavádění do knihoven v ČR (aktuálně především prostřednictvím spolku Osvobozená knihovna).

 

Anotace příspěvku:

V příspěvku budou představeny nejdůležitější poznatky získané při řešení Pilotního projektu zpřístupnění TDKIV v podobě propojených dat, který Národní knihovna ČR realizovala v roce 2018 s finančním přispěním Ministerstva kultury ČR. Bude představena Metodika pro zpřesňování vztahů mezi hesly v databázi TDKIV a zpřístupňování údajů v systému Wikidata, která je hlavním výstupem z projektu. Součástí příspěvku budou praktické ukázky práce v systému Wikidata.

 

 • Lingvistický pohled na terminologii z oblasti knihovnictví a informační vědy - prezentace

PhDr. Anna Černá

Pracuje v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Podílela se např. na tvorbě Internetové jazykové příručky (prirucka.ujc.cas.cz), je spoluautorkou publikací Akademická příručka českého jazyka, Jsme v češtině doma?, Psaní velkých písmen v češtině. Vedle jazykového poradenství se věnuje popularizaci češtiny (např. televizní pořad O češtině, jazykové koutky pro Literární noviny, Lidové noviny, časopis Živa).

 

Anotace příspěvku:

Pro koho je určeno odborné názvosloví? Krátké zamyšlení o původní a přejaté terminologii, neologismech a složených výrazech.

 

 • Terminologická práce související s tvorbou a překladem norem - prezentace

PhDr. Věra Vlková, CSc.

Pracuje jako koordinátorka terminologie a překladu a jazyková expertka v České agentuře pro standardizaci (ČAS), která byla zřízena ÚNMZ. Dlouhodobě se věnuje mezinárodní terminologické spolupráci – zejména v součinnosti s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) a s Ředitelstvím pro překlady Evropské komise. Na svém kontě má i rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost. Vedle toho se také sama zabývá překladem odborných textů technického zaměření.

 

Anotace příspěvku:

Cílem přednášky je představit Českou agenturu pro standardizaci (ČAS), její strukturu, hlavní oblasti její činnosti a služby, které poskytuje veřejnosti. Jejím dalším cílem je přiblížit principy terminologické práce související s tvorbou technických norem, a to jak domácích, tak i mezinárodních.

 

 • 12:00 - 12:30 h – Přestávka


 • Odborná terminologie v oblasti archivnictví a pomocných věd historických

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.

Pracuje na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK. Jejími hlavními badatelskými zájmy jsou: historická chronologie, vzdělání a písemná kultura ve středověku, středověká historiografie, česká středověká diplomatika. Publikační činnost: Historická chronologie, překlady a analytické studie o středověkých kronikách (monografie o Staročeské kronice tak řečeného Dalimila), řada studií o kultuře středověku.

 

Anotace příspěvku:

V příspěvku bude podán přehled hlavních publikací (slovníků a encyklopedií) k archivnictví a hlavním pomocným vědám historickým a poté budou uvedeny příklady některých termínů těchto oborů a jejich vývoje.

 

 • Terminologie z oblasti knižní vazby a ochrany knihovních fondů

PhDr. Jan Novotný

Pracuje jako restaurátor v Knihovně Národního muzea v Oddělení rukopisů a starých tisků. Zaměřuje se na ochranu knihovních fondů, průzkumy stavu historických sbírek a dokumentaci vzácných exemplářů. V současnosti je spoluřešitelem projektu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 (NAKI DG16P02H015, 2016-2020, MK0/DG).

 

Anotace příspěvku:

V přednášce bude představen projekt internetové Encyklopedieknihy.cz, která obsahuje výkladová hesla k české knižní kultuře středověku a raného novověku. Na tvorbě hesel se podílí tým odborníků z oblasti knihovědy a kodikologie, specialisté na iluminované rukopisy, historickou knižní vazbu a restaurování. Na několika příkladech bude rozebrán etymologický vývoj názvosloví v souvislosti s multioborovým přesahem, normativními výklady, teoretiky a autoritami oboru, paradigmatem vědy, tradicionalismem, společenským územ a diskurzem, přejímáním a překlady z cizích jazyků.

 

 • Knihovnická terminologie a legislativa - prezentace

RSDr. Zdeněk Matušík

Pracuje v Národní knihovně České republiky jako vedoucí oddělení studoven. Z tohoto hlediska se zabývá právním rámcem působení knihoven, a to jak z hlediska příslušné oblasti správního práva, tak práva autorského.

 

Anotace příspěvku:

Legislativa se vyhýbá používání profesně specifických pojmů, pokud jejich použití není diktováno zvláštními potřebami a zájmy. Pojmy z knihovnické terminologie, a to i ty nejobvyklejší, se tak v našich právních předpisech vyskytují v poměrně malém rozsahu. Pojmy legislativy je tak třeba pro knihovnickou praxi operacionalizovat. Praxe také vytváří pojmy odvozené z legislativních ustanovení. V knihovnické obci se vyskytují názory, že předpisy právního rámce činnosti knihoven je třeba doplnit o pojmy knihovnické terminologie. Je tomu skutečně tak?

 

 • Odborná terminologie ve vybraných koncepcích z oblasti knihovnictví - prezentace

PhDr. Linda Jansová, Ph.D.

Pracuje v Knihovnickém institutu Národní knihovny ČR; je také členkou redakční rady TDKIV. Od roku 2017 je šéfredaktorkou Bulletinu SKIP. Již přes deset let je aktivní členkou české komunity kolem svobodného knihovního softwaru Evergreen a podílí se na jeho zavádění do knihoven v ČR (aktuálně především prostřednictvím spolku Osvobozená knihovna).

 

Anotace příspěvku:

V příspěvku budou představeny výsledky analýzy odborné terminologie z oblasti knihovnictví použité v Koncepci rozvoje knihoven České republiky na léta 2017–2020 a ve vybraných dalších koncepčních dokumentech z posledních let. Terminologie v uvedených dokumentech bude srovnána s obsahem terminologické databáze TDKIV spravované Národní knihovnou ČR. Míra, do jaké jsou použité odborné termíny reflektovány v této terminologické databázi, naznačí míru schopnosti databáze reagovat na aktuální dynamický vývoj v oblasti knihovnictví i oblastech příbuzných, který mj. zvyšuje nároky na tvorbu vhodných českých ekvivalentů původně anglických termínů.

 

 • 14:30 - 14:45 h - Přestávka

 

 • Terminologie bibliografických modelů - prezentace

PhDr. Helena Kučerová, Ph.D.

Externě vyučuje na ÚISK FF UK a na Katedře informačního a znalostního inženýrství (KIZI) FIS VŠE v Praze, je členkou redakční rady TDKIV. Zaměřuje se na organizaci znalostí.

 

Anotace příspěvku:

Příspěvek se zaměří na terminologii pojmových modelů (pojem, pojmový model, třída, instance, atribut, vztah) a zejména na termíny označující entity pojmového referenčního modelu IFLA LRM. Shrne problémy řešené při formování terminologické báze bibliografických modelů v českém jazykovém prostředí (počešťování versus internacionalizace, homonymie, neustálenost významu). Na vybraných příkladech představí způsoby jejich řešení v TDKIV.

 

 • Oborové a obecné termíny v univerzálních a oborových databázích - prezentace

Mgr. Marie Balíková

Pracuje v Národní knihovně ČR, je členkou redakční rady TDKIV. Hlavními odbornými zájmy jsou věcná organizace informací a věcné pořádací systémy.

 

Anotace příspěvku:

Termíny "oborový termín" a "obecný termín" (také v podobě "obecný výraz") se obvykle používají v textech týkajících se oborového vymezení terminologických databází zaměřených na jeden či více příbuzných oborů. Nejinak je tomu i v Metodickém materiálu pro zpracování hesel České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). S těmito termíny s poněkud pozměněným významem se můžeme setkat i v literatuře týkající se univerzálních vyhledávacích systémů. Příspěvek zahájíme vymezením definice a rozsahu uvedených pojmů, poté se zaměříme na aplikaci obecných a oborových termínů v univerzálním souboru tematických autorit a v terminologické databázi TDKIV.

 

 • 15:45 – 16:00 h - Závěrečná diskuse

04.06.2019
Vyhledávání v bázích
Citace hesel a databáze

Doporučený způsob citování termínů najdete přímo v záznamu každého termínu.

Doporučený způsob citování databáze TDKIV (jako celek):
KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáze]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003- [cit. 2014-11-25]. Dostupné z: https://aleph.nkp.cz/cze/ktd.

Archivní verze portálu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR